CHINY KONTYNENTALNE

Chcę wnieść sprzeciw lub odpowiedź na niego

Chcesz wnieść sprzeciw do rejestracji czyjegoś znaku? Albo odpowiedzieć na protest?

Ktoś zgłosił do ochrony znak podobny do twojego?
Twój znak został oprotestowany i możesz nie uzyskać jego ochrony?

Publikacja znaku towarowego jest kluczowym etapem w procesie rejestracji marki w Chinach

Publikacja, to etap, który dość często niedostrzegany jest przez aplikujących o ochronę. A jest bardzo istotny. Publikacja znaku towarowego to moment, kiedy znak został wstępnie zaakceptowany do ochrony przez urząd, ale nie oznacza jeszcze rejestracji. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) informuje o tym publicznie umieszczając stosowny wpis w ogólnodostępnym biuletynie znaków towarowych.

Ma to na celu poinformowanie społeczności biznesowej o zamiarze rejestracji nowego znaku towarowego, jednocześnie umożliwienie innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zapoznanie się z proponowanym znakiem oraz ewentualne zgłoszenie sprzeciwu. Sprzeciwiając się mogą argumentować, że rejestracja tego znaku naruszałaby ich wcześniejsze prawa i są w stanie przekonać o swojej racji Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych.

Okres sprzeciwowy – czas na reakcję:

Po publikacji znaku towarowego rozpoczyna się okres sprzeciwowy, który w Chinach trwa 3 miesiące. W tym czasie każdy, kto uważa, że zaproponowany znak narusza jego prawa, może złożyć formalny sprzeciw. Sprzeciw może być oparty na różnych przesłankach, takich jak podobieństwo do już istniejących znaków, naruszenie praw autorskich, czy też wprowadzenie w błąd konsumentów. Okres sprzeciwowy jest niezbędny w procesie rejestracji znaku towarowego, ponieważ daje szansę zainteresowanym stronom zablokować rejestrację znaku, które uznają za naruszające ich wcześniej nabyte prawa własności intelektualnej.

Publikacja a rejestracja – co należy pamiętać?

Ważne jest podkreślenie, że sama publikacja znaku towarowego nie oznacza jeszcze jego rejestracji. Na etapie publikacji, zamiar rejestracji znaku może zostać oprotestowany, co może prowadzić do wydłużenia całego procesu lub nawet odmowy rejestracji. Dlatego też, przedsiębiorcy powinni być przygotowani na ewentualne sprzeciwy i odpowiednio reagować w okresie sprzeciwowym. Prawidłowe zrozumienie i wykorzystanie okresu sprzeciwowego może znacząco wpłynąć na sukces w ochronie własnej marki na chińskim rynku.

Zleć nam wniesienie sprzeciwu lub złożenie odpowiedzi na sprzeciw. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Co to jest publikacja znaku towarowego w Chinach?

To standardowy etap procesu rejestracji, kiedy zamiar rejestracji znaku ogłaszany jest publicznie przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA) do ewentualnego sprzeciwu. Każda zainteresowana strona może zgłosić do urzędu sprzeciw, dołączając uzasadnienie, które podlega ocenie urzędu.

Czy mogę sprzeciwić się publikacji czyjegoś znaku towarowego?

Samej publikacji sprzeciwić się nie możesz, ale możesz się sprzeciwić zamiarowi rejestracji znaku, który został opublikowany. Ponieważ w Chinach publikacja trwa trzy miesiące, możesz to zrobić tylko w tym okresie.

Czy sprzeciw wstrzymuje proces rejestracji znaku towarowego?

Tak, sprzeciw wstrzymuje proces rejestracji do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Jak długo trwa proces rozpatrywania sprzeciwu w Chinach?

Może trwać od 8 do maksymalnie kilkunastu w zależności od skomplikowania sprawy.

Ktoś sprzeciwił się rejestracji mojego znaku. Co mogę zrobić?

Musisz zapoznać się z uzasadnieniem w sprzeciwie i odpowiednio odpowiedzieć. Przygotowania odpowiedzi do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA) może być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Co mogę zrobić, jeśli przegapię termin na złożenie sprzeciwu?

Po upływie terminu nie możesz już zgłaszać sprzeciwu. Możesz natomiast złożyć wniosek o unieważnienie znaku pod zarzutem np. złej woli zgłaszającego, jeśli spełnia on tą przesłankę.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo w Chinach trwa okres publikacji znaku towarowego? 

W Chinach okres publikacji trwa 3 miesiące od daty publikacji.

2. Czy jeśli mój znak został opublikowany to oznacza, że na pewno dostanę rejestrację znaku w Chinach? 

Nie. To, że twój znak został opublikowany nie oznacza jeszcze rejestracji znaku. To oznacza tylko tyle, że Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych nie znalazł przeciwskazań do rejestracji znaku i wstępnie wydał zgodę. Jeśli jakakolwiek strona zgłosi uzasadniony sprzeciw i urząd go podtrzyma, nie otrzymasz rejestracji. Jeśli tak się nie stanie, otrzymasz certyfikat rejestracji znaku towarowego.

3. Kiedy mogę się sprzeciwić się zamiarowi rejestracji czyjegoś znaku towarowego? 

Możesz to zrobić wyłącznie na etapie publikacji, jeśli uważasz, że narusza to Twoje prawa i potrafisz to udowodnić. W tym celu będziesz potrzebować wsparcia profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Trademark Partners. Daj znać, dobrze wiemy jak to zrobić.

4. Jak mogę złożyć sprzeciw wobec znaku towarowego? 

Poprzez złożenie formalnego wniosku sprzeciwu bezpośredni do Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Wniosek może być złożony wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

5. Co się dzieje po złożeniu sprzeciwu? 

Urząd rozpatruje sprzeciw i podejmuje decyzję co do rejestracji znaku. Jeśli podtrzyma sprzeciw, znak nie otrzymuje rejestracji. Jeśli go oddali uznając za argumenty podane w sprzeciwie za nieuzasadniające odmowę rejestracji, znak otrzymuje prawa ochronne.

6. Czy mogę sprzeciwić się rejestracji znaku, który jeszcze nie został opublikowany? 

Nie, nie możesz sprzeciwić się rejestracji znaku, jeśli nie został on jeszcze opublikowany. Sprzeciw jest możliwy wyłącznie na etapie publikacji, czyli w okresie trzech miesięcy od daty publikacji przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (CNIPA).

7. Jaki jest status rejestracji, jeśli znak został zgłoszony do ochrony ale nie został jeszcze opublikowany? 

Taka sytuacja może oznaczać, że albo trwa jeszcze analiza merytoryczna zgłoszenia albo znak dostał odmowę rejestracji i może trwa wciąż rozpatrywanie odwołania.

8. Czy osoba fizyczna może złożyć sprzeciw? 

Tak, każdy ma prawo do złożenia sprzeciwu, niezależnie czy jest osobą prawną czy fizyczną oraz czy ma siedzibę w Chinach czy poza granicami Państwa Środka.

9. Czy mogę złożyć sprzeciw w języku innym niż chiński? 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w języku chińskim i mogą być złożone wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

10. Czy publikacja znaku towarowego jest dostępna online? 

Tak, publikacje są dostępne na stronie Chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych.

11. Czy mogę sprzeciwić się rejestracji znaki na podstawie jego podobieństwa do mojego? 

Tak, jeśli uznasz, że nowy znak jest zbyt podobny do twojego, narusza prawa do twojego znaku a rejestracja nowego mogłaby spowodować wprowadzenie konsumenta w błąd.

12. Jakie dowody są potrzebne do poparcia sprzeciwu? 

Dowody mogą obejmować przynajmniej potwierdzenie nabytych wcześniejszych praw, dowody użytkowania i wprowadzania w błąd konsumentów.

13. Co się dzieje, gdy mój sprzeciw zostanie odrzucony? 

Znak towarowy może być zarejestrowany, chyba że zdecydujesz się odwołać od decyzji.

14. Czy jeden sprzeciw dotyczy wszystkich klas towarów i usług, w których znak został zgłoszony do ochrony? 

Jeden sprzeciw może tylko klasy, w której znak został złożony. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw do rejestracji w kilku klasach, musisz zgłosić osobne wnioski.

15. Ktoś wniósł sprzeciw do mojej rejestracji znaku. Czy dostanę jakiś dokument, żeby się dowiedzieć argumentacji? 

Tak, taki dokument powinieneś dostać od pełnomocnika. Znajdziesz w nim argumentację sprzeciwową.

16. Ktoś sprzeciwił się rejestracji mojego znaku. Co mogę zrobić? 

Musisz zapoznać się z uzasadnieniem w sprzeciwie i odpowiednio odpowiedzieć Chińskiemu Urzędowi ds. Znaków Towarowych (CNIPA). Odpowiedź do Urzędu może być złożony wyłącznie przez lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Daj nam znać, wiemy jak pomóc.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować