CHINY KONTYNENTALNE

Chcę założyć zgłoszenie graniczne

Ochrona graniczna znaku towarowego w Chinach

Kupujesz w Chinach pod swoją marką i chcesz ukrucić handel w "drugim" obiegu?
Chcesz zablokować eksport podróbek z Chin pod moją marką?
Zamierzasz ograniczyć nielegalny przewóz Twoich produktów przez granicę Chin?
Chcesz zapobiec równoległemu importowi Twojej marki?

Kontrola graniczna znaku towarowego - narzędzie kontroli eksportu i importu

Firmy posiadające chiński certyfikat ochrony marki mają możliwość kontrolowania przepływu produktów oznaczonych ich marką przez granicę celną Chin kontynentalnych. Problem niekontrolowanego importu lub eksportu z i do Chin dotyczy dwóch grup firm. Pierwszą są producenci, którzy pod swoją marką zlecają produkcję w Chinach i chcą zablokować nieautoryzowany handel – tzw. „drugi” obieg swojej marki. Obok producentów, zgłoszenie graniczne dotyczy także sprzedających do Chin swoje markowe produkty.

Co daje zgłoszenie graniczne znaku towarowego w Chinach?

W przypadku eksportu produktów do Chin kontrola graniczna pozwala zapobiec równoległemu eksportowi produktów danej marki. To szczególnie istotne w przypadku producentów spoza Chin, którzy podpisali z chińskimi partnerami wyłączne umowy dystrybucyjne. Dystrybucja produktów z importu w Chinach jest bardzo wymagająca i kosztowna. Trudność wynika nie tylko ze stopnia skomplikowania dostępu do chińskiego rynku, ale przede wszystkim z kosztów, jakie musi ponieść wyłączny dystrybutor chiński na formalności związane z dopuszczeniem produktu do rynku (certyfikacja) oraz kosztów promocji danego brandu. Równoległy eksport tej marki do Chin stwarza zatem realne ryzyko wojny cenowej pomiędzy dystrybutorami – tym współpracującym na bazie kontraktu z producentem oraz tym dokonującym równoległego, nieautoryzowanego importu. Wielu europejskich producentów przyjęło strategię długofalowego budowania wartości marki w Chinach, co może zostać zniweczone przez niekontrolowany, równoległy import.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku importerów z Chin. Jeśli bowiem importer z Państwa Środka kontraktuje produkcję zleconą pod jego marką za Wielkim Murem, to w sytuacji, gdy posiada w Chinach prawo ochronne swojej marki, może również założyć kontrolę graniczną. Dzięki temu nabywa możliwość kontroli odpraw produktów nią opatrzonych. Rozwiązanie to pozwoli zapobiec sytuacji, gdy chiński producent, korzystając z design’u czy technologii zamawiającej produkcję firmy zza granicy, zechciałby na własną rękę eksportować produkty czy to na rynek, z którego pochodzi zamawiający, czy na jakikolwiek inny. Warunkiem oczywiście jest ustanowiona kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach i chińskie świadectwo ochrony znaku.

Jak założyć kontrolę graniczną znaku towarowego w Chinach?

Kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach może zostać ustanowiona wyłącznie na wniosek firmy posiadającej prawa do znaku towarowego. Złożenie wniosku wymaga działania lokalnego rzecznika, np. współpracującego z Trademark Partners. Do wniosku musi być dołączone chińskie świadectwo rejestracji znaku towarowego.

Firmy posiadające świadectwo wydane przez instytucje międzynarodowe również mogą ustanowić kontrolę graniczną, jednak najpierw muszą uzyskać wydane lokalnie świadectwo ochrony swojej marki.

Jak działa kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach?

Firma, która skutecznie ustanowiła kontrolę graniczną znaku towarowego w Chinach, ma kontrolę nad przepływem przez chińską granicę (importem i eksportem) towarów oznaczonych swoją marką.

Urząd celny podczas odprawy celnej sprawdza w bazie danych systemu odpraw, czy dla danej marki produktów nie ustanowiono kontroli na granicy. Jeśli tak, wówczas sprawdzane jest, czy podmiot dokonujący odprawy w rejestrze celników widnieje jako osoba uprawniona do importu/eksportu danej marki. W przypadku, gdy firma ta posiada odpowiednie uprawnienia, odprawa towaru nie powinna być problemem. Jeśli nie, wówczas towar zostanie zatrzymany na granicy, a właściciel znaku towarowego zostanie powiadomiony o zdarzeniu. W ciągu kilku dni będzie musiał wydać dyspozycję odnośnie do zatrzymanego ładunku. Jeśli pozwoli na odprawę celną, po uiszczeniu przez niego opłaty za poinformowanie, ładunek zostanie odprawiony. Jeśli zaś wyda decyzję negatywną, ładunek zostanie zniszczony na koszt firmy próbującej odprawić towar. W tym przypadku koszty poinformowania o zatrzymaniu ładunku i utylizacji towaru początkowo pokryć musi właściciel znaku towarowego. Koszt ten jest zwracany, gdy chiński urząd wyegzekwuje tę kwotę od firmy próbującej odprawić towar.

Zleć nam wpis graniczny znaku. Dobrze wiemy jak to robić

Strefa szybkiej
wiedzy

Co to jest zgłoszenie graniczne znaku towarowego?

To procedura wpisu znaku towarowego w bazie chińskich organów celnych, aby zapobiegać importowi/eksportowi podrabianych towarów lub z nieautoryzowanego źródła.

Dlaczego warto dokonać zgłoszenia granicznego znaku?

Pomaga to w ochronie marki przed podrabianiem i nielegalnym handlem, zarówno eksportem jak i importem.

Jak długo jest ważne zgłoszenie graniczne?

Do momentu odwołania lub wygaśnięcia praw do znaku, w zależności do nastąpi szybciej. W przypadku przedłużania ważności praw ochronnych znaku, wniosek o rejestr granicznych musi być ponowiony.

Czy mogę zgłosić granicznie niezarejestrowanego w Chinach znaku?

Nie, znak musi być zarejestrowany w Chinach. Dodatkowo potrzebować będziesz chiński certyfikat ochrony marki, jeśli twój znak został zgłoszony przez instytucje międzynarodowe.

Czy zgłoszenie graniczne dotyczy importu czy eksportu?

Zgłoszenie graniczne dotyczy obu kierunków handlu – eksportu i importu.

Jakie są różnice między zgłoszeniem granicznym a zwykłą rejestracją znaku?

Zgłoszenie graniczne dotyczy kontroli przepływu towarów pod daną marką na granicy podczas odprawy celnej (importu lub eksportu) a rejestracja znaku – ogólnej ochrony prawnej marki na danym terytorium.

#File1st® Zgłoś znak do ochrony

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego warto zgłosić na granice znak towarowy? 

Bo jest to forma walki marki przed handlem podróbkami, „drugim” obiegiem oraz nieautoryzowanym przez jej właściciela importem do Chin.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia granicznego? 

Wymagane są m.in. wydany w Chinach certyfikat rejestracji znaku towarowego, aplikacja i pełnomocnictwo.

3. Ile czasu trwa proces aplikowania o zgłoszenie graniczne? 

Proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

4. Czy zgłoszenie graniczne jest obowiązkowe? 

Nie. Nie jest ono obowiązkowe, ale zalecane dla skutecznej ochrony znaku na granicach.

5. Czy mogę aplikować o zgłoszenie graniczne jeśli nie mam chińskiego certyfikatu rejestracji znaku? Mam tylko wydany w zgłoszeniu międzynarodowym. 

Nie możesz. Musisz najpierw uzyskać chiński certyfikat i dopiero z tym dokumentem możesz ubiegać się o zgłoszenie graniczne. Daj znać, wiemy jak ci pomóc.

6. Czy zgłoszenie graniczne dotyczy wszystkich portów i granic? 

Tak, zgłoszenie obowiązuje na wszystkich chińskich granicach i portach.

7. Co się dzieje, gdy celnicy znajdą podrabiane towary albo przewóz wprawdzie oryginalnych produktów ale w ramach nieautoryzowanej transakcji? 

Informowany jest właściciel znaku towarowego, który ma zdecydować co ma się stać z oprawianymi produktami – czy mają zostać zutylizowane czy przepuszczone przez granicę.

8. Kto płaci za utylizację podrabianych produktów zatrzymanych na granicy? 

Płaci za to właściciel marki. Natomiast gdy koszty utylizacji zostaną przez urząd celny ściągnięte z firmy, która próbowała odprawić towar nie mając do tego autoryzacji, są one tobie zwracane.

9. Czy zgłoszenie graniczne jest bezterminowe? 

Nie. Ważność zgłoszenia mija w momencie wygaśnięcia aktualnych praw ochronnych znaku. Jeśli te zostaną przedłużone, konieczne jest ponowne założenie nowego zgłoszenia granicznego.

10. Jakie są konsekwencje braku zgłoszenia granicznego? 

Brak zgłoszenia może utrudniać zwalczanie handlu podrabianymi towarami lub nieautoryzowanym importem czy eksportem do i z Chin.

11. Czy zgłoszenie graniczne chroni przed podróbkami na rynku wewnętrznym? 

Zgłoszenie graniczne dotyczy głównie ochrony na granicach, nie na rynku wewnętrznym.

Pozostałe tematy, które mogą Cię zainteresować