Świadectwo rejestracji znaku towarowego w Chinach

Ochrona własnej marki w Chinach to formalność o priorytetowym znaczeniu dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przygotowują się do rozpoczęcia biznesu z chińskimi partnerami. Kwestii tej powinny odpowiednio wcześnie dopilnować zarówno firmy planujące import z Chin, jak i te, które w swoich planach rozwojowych mają sprzedaż towarów lub usług za Wielki Mur. Rejestracja marki jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, że na współczesnym rynku największe chińskie platformy zajmujące się handlem elektronicznym dopuszczają do sprzedaży jedynie te firmy, które otrzymały świadectwo rejestracji znaku towarowego wydane lokalnie przez China Trademark Office. W interesie przedsiębiorców leży to, aby uzyskać prawa ochronne na ich markę poświadczone stosownym świadectwem rejestracji jeszcze przed oficjalnym wejściem z nią na rynek chiński. W Trademark Partners gwarantujemy zagranicznym firmom planującym ekspansję za Wielki Mur kompleksową opiekę merytoryczną na każdym etapie tej procedury.

Co zawiera świadectwo ochronne na znak towarowy?

Świadectwo rejestracji znaku towarowego określa przede wszystkim czas trwania nabytych praw ochronnych do marki, które w Chinach przyznawane są na 10 lat, licząc od dnia rejestracji znaku w tamtejszym urzędzie patentowym. W dokumencie znajdują się więc dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia okresu ochronnego. Jeśli firma planuje ubiegać się o przedłużenie ważności świadectwa ochronnego na znak towarowy, powinna w stosownym czasie złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. W świadectwie rejestracji znaku towarowego wydanym przez China Trademark Office wskazany jest numer rejestracji znaku, osoba, na którą jest on zarejestrowany, a także oznaczenie klasy produktów i usług, w ramach których znak jest chroniony w Chinach.

Jakie korzyści płyną z posiadania świadectwa ochronnego znaku towarowego w Chinach?

Przygotowując się do wymiany handlowej z Państwem Środka, należy mieć na uwadze, że w Chinach obowiązuje zasada „first to file”. Dla zagranicznych przedsiębiorców oznacza to, że każda osoba ma prawo zgłosić do ochrony dany znak towarowy. Może to zatem zrobić zarówno konkurent firmy, jak i jej klient, dostawca czy nawet osoba zupełnie postronna, jeśli tylko zgłosi wniosek o rejestrację marki jako pierwsza. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorca posiadał świadectwo rejestracji znaku towarowego, dzięki któremu staje się w świetle chińskiego prawa prawowitym właścicielem marki.

Świadectwo ochronne na znak towarowy jest zatem dowodem rejestracji znaku na terenie Chin kontynentalnych i stanowi istotny dokument umożliwiający nie tylko kontakt z chińskimi urzędami, ale również szybkie wszczęcie procedury administracyjnej lub celnej w sytuacji możliwych naruszeń znaku. Posiadanie świadectwa rejestracji marki w Chinach uprawnia pełnoprawnego właściciela znaku do podejmowania ewentualnych postępowań zabezpieczających swój interes, umożliwiając skuteczne dochodzenie swoich praw przed organami administracyjnymi i sądami. Okazuje się tym samym, że kluczową korzyścią wynikającą z posiadania świadectwa ochronnego na znak towarowy jest m.in. możliwość nieskrępowanego eksportu lub importu czy też zabezpieczenie prawne marki przed koniecznością odkupienia praw do znaku w sytuacji jego rejestracji w złej wierze przez osoby nieuprawnione.

Jak uzyskać świadectwo rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Chiński Urząd Patentowy wydaje świadectwo rejestracji znaku towarowego w końcowym etapie procesu rejestracji. Jeśli natomiast istnieje konieczność uzyskania chińskiego świadectwa rejestracji dla znaku towarowego zgłoszonego w procedurze międzynarodowej lub gdy zainteresowana strona, która objęła prawa do marki, na skutek procedury transferu praw do znaku towarowego potrzebuje uzyskać ten dokument, wydawany jest on na wniosek właściciela widniejącego w rejestrze znaków towarowych.

Aby uzyskać dokument poświadczający prawa ochronne do marki, należy więc uprzednio wystosować odpowiedni wniosek do chińskiego urzędu, co możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Świadectwo ochronne na znak towarowy urząd wydaje zazwyczaj po upływie około dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Koszt uzyskania świadectwa rejestracji znaku ochronnego w Chinach

Koszt uzyskania świadectwa ochronnego na znak towarowy w Chinach uzależniony jest w największej mierze od liczby klas, w których została zarejestrowana dana marka. Ostateczna cena przeprowadzenia tej procedury wynika zatem z indywidualnej sytuacji każdej firmy, dlatego w Trademark Partners ustalamy tę kwestię po przeanalizowaniu wszystkich istotnych szczegółów.

To, o czym powinni pamiętać jednak wszyscy przedsiębiorcy, podejmując kontakty biznesowe z chińskimi partnerami, to fakt, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o nową rejestrację i w końcowym etapie wydanie świadectwa rejestracji marki. Nasze doświadczenie zna bowiem przypadki, w których odwlekanie tej formalności np. do momentu pierwszego zamówienia, zadziałało na niekorzyść firmy i przyczyniło się do konieczności wszczęcia licznych kosztownych i długotrwałych procedur dążących do odzyskania praw do marki.

Jako doświadczeni specjaliści Trademark Partners rekomendujemy zagranicznym przedsiębiorcom jak najszybsze uzyskanie świadectwa ochronnego na znak towarowy w Chinach. Działamy lokalnie w bliskiej współpracy z chińskimi radcami prawnymi i certyfikowanymi specjalistami ds. znaków towarowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i skutecznie dopełnić wszelkich formalności, aby nasi Klienci mogli mieć pewność, że interesy ich marki w Chinach są odpowiednio zabezpieczone.