Warunki świadczenia usług


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1.
Postanowienia Ogólne. Definicje Legalne.

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulaminem”) określa podstawowe warunki świadczenia usług z zakresu pośrednictwa w kwestii rejestracji znaku towarowego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej oraz innych krajów (dalej jako: „Czynności Umowne”), które będą polegać na podejmowaniu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych zmierzających do umożliwienia Zleceniodawcy nawiązania współpracy z Podmiotem Trzecim oraz pomoc w trakcie przebiegu tej współpracy. Strony zgodnie oświadczają, iż docelowo Zleceniobiorca jedynie pomaga w zawarciu docelowej umowy z Podmiotem Trzecim i to wyłącznie Podmiot Trzeci jest odpowiedzialny za należyte lub nienależyte wykonanie usługi polegającej na poprawnej rejestracji znaku towarowego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub innego kraju, a Zleceniobiorca jest w tej transakcji wyłącznie pośrednikiem.

2. Każdorazowo w razie zawarcia Umowy Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zawarcia w jego imieniu umowy z Podmiotem Trzecim odnośnie rejestracji znaku towarowego/znaków towarowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub w innych krajach ujętych, zgodnie z Umową. Wykonanie wspomnianej czynności nie wymaga odrębnego pełnomocnictwa, a upoważnienie wynika wprost z Umowy lub z osobnego formularza pełnomocnictwa podpisywanego przez Zleceniodawcę w ramach Umowy. Zgodnie z interesem Stron nie jest możliwe zawarcie Umowy przez Zleceniodawcę z Podmiotem Trzecim z pominięciem Zleceniobiorcy.

3. Podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa opisane w Regulaminie jest Michał Bielewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ForCap Michał Bielewicz”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (00-841 Warszawa), NIP: 9570080503, REGON: 220006222 (zwany dalej: „Usługodawcą”, „Zleceniobiorcą”) i jest on stroną Umów.

4. Wejście na stronę internetową Usługodawcy oraz dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej z Usługodawcą oznacza akceptację Regulaminu, w tym także korzystanie ze strony internetowej Usługodawcy lub dedykowanej aplikacji on-line (o ile jest ona dostępna). Regulamin wraz z Cennikiem stanowią integralną część Umowy.

5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Usługodawcy, a także może być dostępna profilu na portalu www.facebook.pl, ewentualnie w dedykowanej aplikacji.

6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z p. zm.), lub osobą wykonującą czynności zawodowe.

7. Akceptacja Regulaminu oraz zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na potrzeby wykonania Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami ujętymi w Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby wykonania postanowień Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych konieczne będzie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W wypadku, gdy Użytkownikiem jest spółka prawa handlowego, obowiązek dotyczy wszelkich członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz wspólników/akcjonariuszy, a także osób korzystających z Usług, w tym w szczególności pracowników oraz zleceniobiorców i osób wykonujących dzieło.

8. Zawarcie Umowy oraz Akceptacja Regulaminu przez spółkę prawa handlowego rodzi po stronie osoby zawierającej Umowę i akceptującej Regulamin w imieniu spółki obowiązek przedłożenia do akceptacji Regulaminu oraz Umowy wszystkim członkom zarządu, prokurentom, członkom rady nadzorczej oraz wspólnikom/akcjonariuszom, a także osobom korzystającym z Usług, w tym w szczególności pracownikom oraz zleceniobiorcom i osobom wykonującym dzieło.

9. Sformułowania ujęte wielką literą stanowią odesłanie do poniższych definicji.

10. Definicje użyte w Regulaminie:

a. „Cennik” – wykaz opłat z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę wraz z ich zakresem, stanowiący załącznik oraz integralną część Regulaminu,
b. „Informacje Poufne” – oznaczają wszelkie informacje niebędące w domenie publicznej dotyczące Stron i obejmujące w szczególności: sposoby zarządzania, organizację przedsiębiorstwa, informacje dotyczące klientów, pracowników, menadżerów, agentów, pośredników, partnerów biznesowych, inwestorów, i innych osób współpracujących ze Stronami, inwestycji, strategii, planów, prognoz, budżetów i innych informacji finansowych, technicznych i technologicznych dotyczących Stron, dokumentację i wszelkie poufne materiały dotyczące spraw Stron, niezależnie od tego, czy zostały sporządzone przez daną Stronę, czy też nie.
c. „Podmiot Trzeci” – oznacza wybrany przez Zleceniobiorcę podmiot profesjonalny trudniący się rejestracją znaków towarowych i posiadający do tego stosowne uprawnienia na terytoriach ochrony znaków towarowych oferowanych na stronie www.trademark.partners
d. „Umowa” – docelowa, skonkretyzowana umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą, której integralną część stanowi Regulamin. Może być zawarta pisemnie, lub on-line poprzez dedykowaną aplikację poprzez akceptację warunków.
e. „Usługi” – oznacza zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika skonkretyzowanych w Umowie oraz Cenniku,
f. „Użytkownik”, „Zleceniodawca” – oznacza osobę korzystającą z jakichkolwiek usług świadczonych przez Usługodawcę,

§ 2.
Realizacja usług

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje zawodowe niezbędne do wykonywania Czynności Umownych na rzecz Zleceniodawcy oraz przy wykonywaniu Czynności Umownych jest gotów godnie reprezentować Zleceniodawcę przez właściwą postawę i zachowanie.

2. Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z osób trzecich, w celu wykonania w całości lub części Czynności Umownych.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się ściśle współdziałać ze Zleceniobiorcą przy wykonywaniu Umowy.

4. Zleceniobiorca nie jest związany wytycznymi Zleceniodawcy co do sposobu i treści Czynności Umownych i nie wiążą go w tym zakresie wskazówki Zleceniodawcy. Zleceniobiorca działa w interesie Zleceniodawcy przy wykorzystaniu swojej wiedzy oraz przy użyciu swoich autonomicznych decyzji.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć zlecone mu Czynności Umowne w taki sposób by zapewnić ich terminową i prawidłową realizację, mając na uwadze najlepszy interes Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zleceniodawcy w wypadku gdy jego bezprawne działanie będące przyczyną szkody jest zawinione przez Zleceniobiorcę w sposób umyślny, a ponadto za prawidłową realizację zlecenia polegającego na rejestracji znaku towarowego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej oraz innych krajów odpowiada wyłącznie Podmiot Trzeci. Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za zlecenie takiej czynności profesjonalnemu podmiotowi, jednak w wypadku powstania jakiejkolwiek szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności polegającej na rejestracji znaku towarowego wszelkie roszczenia winny być kierowane bezpośrednio do Podmiotu Trzeciego, o ile Zleceniobiorca zlecił taką czynność odpowiedniemu podmiotowi (wina w wyborze).

7. W wypadku powstania po stronie Zleceniodawcy szkody z tytułu nienależytej rejestracji znaku towarowego, Zleceniobiorca wskaże Zleceniodawcy dane Podmiotu Trzeciego który wykonywał tę czynność w imieniu Zleceniodawcy. W innych wypadkach dane Podmiotu Trzeciego stanowią tajemnicę handlową Zleceniobiorcy i nie ma on obowiązku podawania tych danych. Strony zgodnie oświadczają, iż wysokość szkody będzie ograniczona do rzeczywistej straty, z wyłączeniem utraconego zysku.

8. Wyłącznie Zleceniodawca odpowiada za treść oraz formę znaku towarowego, który przekazuje do rejestracji Podmiotowi Trzeciemu za pośrednictwem Zleceniobiorcy.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż wedle swojej najlepszej wiedzy poinformuje Zleceniodawcę, jeżeli znak towarowy wskazany przez Zleceniodawcę do rejestracji nie będzie się do tego kwalifikował, jeśli Zleceniodawca osobno zamówi analizę zdolności odróżniającej oraz rejestrowej przez zgłoszeniem znaku do ochrony na danym terytorium. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie gwarantuje możliwości rejestracji znaku towarowego, gdyż nie zawsze na wstępnym etapie jest możliwe stwierdzenie czy dana treść posiada wystarczającą zdolność odróżniającą oraz rejestrową nawet jeśli wykonywane przed zgłoszeniem znaku do ochrony badanie zdolności rejestracyjnej dawało podstawy do przypuszczeń, że znak zostanie zarejestrowany.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż w przypadkach powzięcia informacji z odpowiedniego urzędu ds. znaków towarowych o: wydaniu decyzji o udzieleniu odmowy rejestracji znaku towarowego, oddaleniu apelacji, sprzeciwu do rejestracji, odpowiedzi na sprzeciw, wniosku o unieważnienie lub wygaszenie praw do znaku oraz innych zdarzeniach związanych ze znakami Zleceniodawcy, wedle swojej najlepszej wiedzy bez zbędnej zwłoki poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie, wskazując argumenty na jakich oparta jest decyzja lub informacja wskazując jednocześnie rekomendacje do działania oraz termin podjęcia przez Zleceniodawcę działania.

11. Zleceniodawca przekazując Zleceniodawcy informację dotyczącą jakiejkolwiek trwającej procedury związanej z jego znakiem towarowym wskazuje termin graniczny na odpowiedź Zleceniodawcy lub dostarczenie przez niego niezbędnych dokumentów. Zleceniobiorca nie ma obowiązku ponaglać ani przypominać Zleceniodawcy w zakresie odpowiedzi. Całkowita odpowiedzialność za nieudzielenie kompletnej informacji zwrotnej spoczywa na Zleceniodawcy, podobnie jak za skutki dla praw ochronnych znaku wynikłe z zaniechania lub opóźnienia.

12. Ilekroć mowa o terminie granicznym, należy rozumieć ustalony termin obowiązujący wg. strefy czasowej właściwego dla siedziby urzędu ds. znaków towarowych. Z uwagi na fakt, różnic czasu, kalendarzy dni pracujących oraz konieczność tłumaczenia przesyłanej dokumentacji na lokalnie obowiązujące języki, Zleceniobiorca ma prawo wyznaczyć terminy dostarczenia odpowiedzi i dokumentacji wcześniej oraz wyznaczyć opłatę dodatkową za późne dostarczenie odpowiedzi i dokumentów skutkujące wyższymi kosztami pracy własnej lub współpracujących osób, obsługujących znak Zleceniodawcy poza typowymi godzinami lub dniami pracy.

13. W związku z realizacją czynności opisanych Umową Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości opisanej w cenniku na stronie Zleceniobiorcy lub innej uzgodnionej między stronami w trybie oferty specjalnej, przy czym powyższa kwota zawiera w sobie także wynagrodzenie Podmiotu Trzeciego, którą ureguluje Zleceniobiorca z wynagrodzenia otrzymanego od Zleceniodawcy, opłaty oficjalne oraz koszty bankowe. Usługodawca ma prawo wymagać płatności natychmiastowej i powstrzymać się z wykonywaniem Czynności Umownych do czasu zaksięgowania środków.

14. Niezależnie od powyższego Zleceniodawca jest obowiązany do pokrycia wszelkich opłat wymaganych przez odpowiednie urzędy celem rejestracji znaku towarowego/znaków towarowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub w innych krajach, jeżeli tak zostało wskazane w Cenniku oraz każdorazowo w sytuacji, w której wysokość opłat wzrośnie pomiędzy zawarciem Umowy a dniem wykonania Czynności Umownych.

§ 3.
Rejestracja Użytkownika.

1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji w dedykowanej aplikacji /formularzu na stronie internetowej lub za pomocą pisemnego formularza, tj. podania swoich danych zgodnie z przewidzianym formularzem oraz akceptacji Regulaminu i załączników. Jest to konieczne do zawierania z Usługodawcą docelowych Umów. Akceptacja dokumentów poprzez aplikację jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

2. Usługodawca ma prawo utworzyć bądź umożliwić Użytkownikowi utworzenie konta, za pomocą którego Użytkownik będzie korzystać z części Usług, bądź je nabywać.

§ 4.
Zawieranie i rozwiązywanie Umów.

1. Akceptacja Regulaminu bez zawarcia Umowy nie nakłada na Usługodawcę obowiązku świadczenia jakichkolwiek Usług. Usługodawca ma obowiązek do świadczenia Usług opisanych w Umowie zgodnie z cenami podanymi w Cenniku.

2. Prawa wynikające z Umów i Regulaminu nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy przenoszone przez Użytkownika na jakikolwiek podmiot trzeci.

§ 5.
Poufność.

1. Strony zobowiązane są, w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu bezterminowo (a w każdym przypadku nie krócej niż przez 15 lat), do zachowania w tajemnicy i zobowiązują się nie rozpowszechniać jakichkolwiek Informacji Poufnych. Strony zobowiązują się w szczególności do nieujawniania, nieprzekazywania lub niewykorzystywania tych informacji i metod stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zarówno na swoją rzecz, jak i osób trzecich.

2. W okresie obowiązywania Umowy Strony nie mogą, bez wyraźnej zgody drugiej Strony, dokonywać następujących czynności: ujawniać osobom trzecim żadnych Informacji Poufnych, zatrzymywać dla siebie, kopiować, powielać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonanie kopii ksero, korzystanie z prywatnej skrzynki e-mail lub prywatnych nośników danych lub w inny sposób), żadnych dokumentów, za wyjątkiem sytuacji, w których będzie to konieczne w celu wykonywania obowiązków nałożonych na Strony, pod warunkiem zachowania ich w poufności.

3. Strony przyjmują do wiadomości, że wszelkie dokumenty i inne materiałów dotyczące danej Strony i ich działalności gospodarczej, jak również wszelkie kopie takich dokumentów, stanowią wyłączną własność tej Strony.

§ 6
Ochrona danych osobowych.

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych osobowych których administratorem jest Zleceniobiorca, wyłącznie w celu wykonania Czynności Umownych określonych Umową/Regulaminem i w zakresie wskazanym w Umowie/Regulaminie, niezbędnym do wykonania Czynności Umownych określonych w Umowie, a także w celach marketingowych. Zleceniobiorca może powierzyć przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu i przetwarzać je poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jest uprawniony do przetwarzania danych za pośrednictwem serwerów znajdujących się poza wspomnianym terytorium. Zleceniobiorca oświadcza, iż zna wszelkie odpowiednie akty prawne traktujące o tej materii i zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z tymi przepisami. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy/Regulaminu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, w tym do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zleceniodawcy, za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie i powszechnie obowiązujących aktach prawa, chyba że nie ponosi winy.

2. Powierzenie, o którym mowa powyżej dotyczy zbierania, utrwalania, przechowywania i usuwania danych osobowych osób wymienionych powyżej przy wykonywaniu Czynności Umownych.

3. Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być przetwarzane jedynie w celu wykonywania Czynności Umownych objętych niniejszą Umową, a także w celach marketingowych Zleceniobiorcy.

4. Zleceniobiorca obowiązany jest do podjęcia niezbędnych czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym w celu właściwego zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych. Zastosowane zabezpieczenia winny stanowić ochronę przed udostępnieniem przetwarzanych danych osobom nieupoważnionym, ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym Zleceniobiorca zobowiązany jest do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami właściwych przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

6. Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych – zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu. papierowe wydruki zawierające te dane.

7. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej w skrócie RODO informuje się, iż Administratorem danych jest Zleceniobiorca. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora danych w oparciu o art. 28 RODO (powierzenie przetwarzania). Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl). Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.

8. Zleceniobiorca ma prawo wykorzystywać posiadane dane osobowe Zleceniodawcy do oferowania innych usług, w tym usług na nowych terytoriach działania Zleceniobiorcy a także w celu informowania o zdarzeniach związanych ze znakami Zleceniodawcy takimi jak: informacja o wniosku o wygaszenie lub unieważnienie praw do znaku, sprzeciwy, informacja o zbliżającym się terminie odnowienia praw ochronnych, odpowiedzi na pisma z urzędu i podobnymi.

9. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo w każdym czasie, przy czym musi wskazać nowego pełnomocnika na każdym terytorium, w którym Zleceniobiorca realizuje lub realizował usługi.

§ 7.

Postanowienia końcowe.

1. Przyjmuje się, że Zleceniodawca posługuje się j. angielskim w stopniu umożliwiającym nieograniczone rozumienie maili z uwagami lub wytycznymi związanymi z realizacją usług ochrony znaków towarowych, i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie maili napisanych w części lub całości w j. angielskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz Cennika w każdym czasie. Informacja o zmianie wraz z aktualnym brzmieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy oraz ewentualnie w dedykowanej aplikacji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3. Umowa i Regulamin podlegają prawu polskiemu, a właściwe do rozpoznania ewentualnych sporów są sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Dokonanie cesji praw wynikających z Umowy przez Zleceniobiorcę nie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

5. Treści zawarte na stronie internetowej Usługodawcy są materiałami wyłącznie informacyjnymi. Nie stanowią źródła prawa ani jego wykładni, nie są też poradą prawną ani biznesową i nie należy ich tak traktować. Przestawione dane, opinie, komentarze oraz wszelkie inne informacje dotyczące znaków towarowych mają na celu jedynie dostarczenie ogólnych informacji na omawiane tematy. Publikacje te odzwierciedlają wyłącznie osobiste poglądy ich autorów i nie są przeznaczone do wykorzystania jako konkretna porada prawna, biznesowa czy inna forma doradztwa specjalistycznego. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte na stronie treści były poprawne i aktualne jednak nie gwarantuje ich zgodności i aktualności ze stanem faktycznym. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania ww. treści przez Zleceniodawcę lub odwiedzającego stronę. W przypadku potrzeby uzyskania profesjonalnej porady prawnej na danym rynku, zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą.

6. W razie gdyby poszczególne postanowienia Umowy lub Regulaminu okazały się całkowicie lub częściowo bezskuteczne, nieważne, niewykonalne albo też w razie stwierdzenia luki w Umowie/Regulaminie, pozostałe postanowienia Umowy/Regulaminu nie zostają przez to naruszone. W miejsce bezskutecznych, nieważnych, lub niewykonalnych postanowień, jak i dla wypełnienia luki przyjmuje się za uzgodnioną taką odpowiednią regulację, która w ramach dopuszczalnych prawnie rozwiązań, pod względem skutków gospodarczych najlepiej odpowiada temu, do czego Strony zmierzały podejmując bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne ustalenie oraz czego, zgodnie z sensem Umowy/Regulaminu i jej celem pożądałyby w pierwszym rzędzie przed przywołaniem regulacji prawnych, gdyby uwzględniły tę regulację pomocniczo.

7. Strony zgodnie postanawiają, że celem niniejszej Umowy jest stworzenie pomiędzy Stronami Umowy takiego stosunku prawnego, w ramach którego świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi traktować należy jako usługi świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej przez Zleceniobiorcę, a nie jako wykonywane przez Zleceniobiorcę w ramach innego stosunku prawnego: stosunku pracy, umowy o dzieło czy też działalności wykonywanej osobiście.