Wygaszenie znaku towarowego w Chinach

Zgodnie z literą chińskiego prawa wygaszenie praw ochronnych znaku towarowego jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Kluczowym czynnikiem okazuje się w tym przypadku czas – proces wygaszania pod zarzutem nieużywania znaku towarowego można bowiem rozpocząć dopiero po trzech latach od jego zarejestrowania. Procedura ta następuje każdorazowo na specjalny wniosek, a osobami uprawnionymi do jego wystosowania są zarówno osoby prywatne, jak i fizyczne z całego świata. W Trademark Partners pomagamy klientom w sprawnym przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z wygaszeniem praw do znaku towarowego.

Kiedy można spodziewać się wygaszenia znaku towarowego w Chinach?

Ochrona znaku towarowego w Chinach przyznawana jest na 10 lat, począwszy od momentu wydania przez Chiński Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o jego rejestracji. Wygaszenia praw do znaku towarowego można spodziewać się natomiast po upływie okresu ochrony.

Chcąc przedłużyć ochronę znaku towarowego o kolejną dekadę, należy złożyć stosowny wniosek jeszcze przed końcem okresu ochronnego. Zgodnie z chińskimi regulacjami konieczne jest w tym celu pośrednictwo profesjonalnego pełnomocnika. Jako Trademark Partners jesteśmy stale obecni na miejscu w Chinach, dzięki czemu pomagamy naszym klientom również w tym zakresie, reprezentując ich przed chińskimi urzędami.

Wygaszenie praw do znaku towarowego może być ponadto wynikiem orzeczenia wystosowanego przez Chiński Urząd Patentowy. Decyzja ta następuje na wniosek strony trzeciej w sytuacji, gdy właściciel praw ochronnych nie udowodni, że w ciągu trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wygaszenie praw do jego znaku, używał go na terenie Chin kontynentalnych.

Konsekwencja nieużywania znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego to kwestia priorytetowa, gdy planujesz biznes z Chinami. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z chińskim prawem nieużywanie znaku towarowego może skutkować pozbawieniem jego właściciela nabytych praw. Ochrona nie jest jednak cofana w sposób automatyczny. Jak wspomniano, procedura wygaśnięcia praw do znaku towarowego następuje na specjalny wniosek. Może go zgłosić dowolna osoba, jednak dopiero po upływie trzech lat ochrony.

Kto najczęściej występuje o wygaśnięcie prawa do znaku towarowego?

Każdy ma prawo złożyć wniosek o wygaszenie praw do znaku towarowego w Chinach. Najczęściej o wygaszenie występują osoby, które padły ofiarą rejestracji znaku w złej wierze. Niejednokrotnie zdarza się również, że o cofnięcie praw ochronnych do znaku towarowego wnosi osoba, dla której stanowi on przeszkodę na drodze do rejestracji własnego znaku. Wówczas pierwszym etapem jest wygaszenie praw do kolidującego znaku, a dopiero w kolejnym kroku można uzyskać ochronę dla swojego znaku na podstawie nowego wniosku. Nie ma bowiem możliwości złożenia wniosku o wygaszenie praw do jednego znaku wraz z wnioskiem o rejestrację innego. Chińskie prawo jednoznacznie reguluje tę kwestię, wymagając wystosowania do urzędu dwóch osobnych zgłoszeń za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.

Należy ponadto dodać, że zgłoszenie wniosku o wygaszenie praw do znaku towarowego nie jest równoznaczne z ich anulowaniem. Urząd otrzymawszy taki wniosek, przekazuje go bowiem osobie, na którą został zarejestrowany dany znak. Osoba ta, chcąc obronić swoje prawa ochronne, w wyznaczonym ustawowo czasie musi przedłożyć do urzędu wiarygodne dowody na używanie znaku na terenie Chin kontynentalnych.

Kto orzeka w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego w Chinach?

Aby złożyć wniosek o wygaszenie praw ochronnych, nie trzeba wystosowywać żadnego uzasadnienia. Zgłoszenia te rozpatruje Chiński Urząd Patentowy, który po otrzymaniu wniosku o wygaszenie znaku towarowego informuje właściciela o rozpoczętej procedurze. Osoba, posiadająca prawa do znaku, w ustawowo wyznaczonym terminie ma obowiązek przedłożyć do urzędu wiarygodne dowody poświadczające fakt używania znaku towarowego w danej klasie w ramach produktów lub usług, które widnieją na świadectwie ochrony.

Dostarczone dokumenty analizuje specjalnie powołana komisja w urzędzie. Następnie orzeka, czy przedstawione dowody są wystarczające do tego, by uznać, że dany znak był używany w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wygaszenie praw do znaku towarowego. Jeśli aktualny właściciel praw ochronnych nie przedstawi przekonujących dowodów, urząd wydaje wówczas postanowienie o wygaszenie znaku towarowego.

Warto wiedzieć

Opis przebiegu rejestracji

Samo zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji nie oznacza jeszcze udzielenia mu automatycznie ochrony. Cały proces trwa minimum 10 miesięcy a jego faktyczna długość trwania zależy od poszczególnego przypadku i efektywności pracy China Trademark Office. Cały proces jest podzielony na kilka etapów. 

Chińska wersja marki

Twój chiński klient może nie rozczytać poprawie nazwy marki napisanej alfabetem łacińskim. Chińczycy posługują się tylko chińskim znakami. Tak zapisana treść jest dla nich łatwa do odczytania i zrozumienia. Dlatego ambitne marki zagraniczne przygotowują swoje chińskie odpowiedniki.

Gdzie składać wniosek

Najefektywniej jest złożyć wniosek bezpośrednio w Chinach wprost do China Trademark Office i tak też zawsze robię. Trafia on na wokandę od razu. Działanie przez instytucje międzynarodowe opóźnia moment, w którym China Trademark Office otrzyma dokumenty do rozpatrzenia. To jedna z kilku przewag działania lokalnie. Zobacz inne zalety.