Kontrola graniczna  znaku towarowego w Chinach

Producenci, którzy posiadają zarejestrowany znak towarowy w Chinach, nabywają jednocześnie prawo do kontrolowania przepływu produktów oznaczonych logo ich marki przez granicę celną Chin. W tym celu mogą dokonać zgłoszenia znaku do rejestru urzędu celnego, by ten zweryfikował, czy podmiot odprawiający ładunek ma prawo posługiwać się danym znakiem towarowym. Rozwiązanie to dedykowane jest zarówno eksporterom do Chin, jak i importerom zza Wielkiego Muru.

W przypadku eksportu produktów do Chin kontrola graniczna pozwala zapobiec równoległemu eksportowi produktów danej marki. To szczególnie istotne w przypadku producentów spoza Chin, którzy podpisali z chińskimi partnerami wyłączne umowy dystrybucyjne. Dystrybucja produktów z importu w Chinach jest bardzo wymagająca i kosztowna. Trudność wynika nie tylko ze stopnia skomplikowania dostępu do chińskiego rynku, ale przede wszystkim z kosztów, jakie musi ponieść wyłączny dystrybutor chiński na formalności związane z dopuszczeniem produktu do rynku (certyfikacja) oraz kosztów promocji danego brandu. Równoległy eksport tej marki do Chin stwarza zatem realne ryzyko wojny cenowej pomiędzy dystrybutorami – tym współpracującym na bazie kontraktu z producentem oraz tym dokonującym równoległego importu. Wielu europejskich producentów przyjęło strategię długofalowego budowania wartości marki w Chinach, co może zostać zniweczone przez niekontrolowany przez strony równoległy import.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku importerów z Chin. Jeśli bowiem importer z Państwa Środka kontraktuje produkcję zleconą pod jego marką za Wielkim Murem, to w sytuacji, gdy posiada w Chinach prawo ochronne swojej marki, może również założyć kontrolę graniczną. Dzięki temu nabywa możliwość kontroli odpraw produktów opatrzonych swoją marką. Rozwiązanie to pozwoli zapobiec sytuacji, gdy chiński producent, korzystając z design’u czy technologii zamawiającej produkcję firmy zza granicy, zechciałby na własną rękę eksportować produkty czy to na rynek, z którego pochodzi zamawiający, czy na jakikolwiek inny. Warunkiem oczywiście jest ustanowiona kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach.

Jak założyć kontrolę graniczną znaku towarowego w Chinach?

Kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach może zostać ustanowiona wyłącznie na wniosek osoby lub firmy posiadającej prawa do danego znaku towarowego w Chinach kontynentalnych. Niezbędne jest przedłożenie wydanego lokalnie świadectwa rejestracji znaku towarowego w Państwie Środka oraz znalezienie profesjonalnego pełnomocnika, który w imieniu klienta ustanowi w urzędzie celnym Chin kontrolę graniczną towarów oznaczonych danym znakiem towarowym.

Firmy posiadające świadectwo wydane przez instytucje międzynarodowe również mogą ustanowić kontrolę graniczną, jednak najpierw muszą uzyskać wydane lokalnie świadectwo ochrony swojej marki.

Jak działa kontrola graniczna znaku towarowego w Chinach?

Firma, która skutecznie ustanowiła kontrolę graniczną znaku towarowego w Chinach, ma pełną kontrolę nad przepływem przez chińską granicę (importem i eksportem) towarów oznaczonych swoją marką.

Urząd celny podczas odprawy celnej sprawdza w bazie danych systemu odpraw, czy dla danej marki produktów nie ustanowiono kontroli na granicy. Jeśli tak, wówczas sprawdzane jest, czy podmiot dokonujący odprawy w rejestrze celników widnieje jako osoba uprawniona do importu/eksportu danej marki. W przypadku, gdy firma ta posiada odpowiednie uprawnienia, odprawa towaru nie powinna być problemem. Jeśli nie, wówczas towar zostanie zatrzymany na granicy, a właściciel znaku towarowego zostanie powiadomiony o zdarzeniu. W ciągu kilku dni będzie musiał wydać dyspozycję odnośnie do zatrzymanego ładunku. Jeśli pozwoli na odprawę celną, po uiszczeniu przez niego opłaty za poinformowanie, ładunek zostanie odprawiony. Jeśli zaś wyda decyzję negatywną, ładunek zostanie zniszczony na koszt firmy próbującej odprawić towar. W tym przypadku koszty poinformowania o zatrzymaniu ładunku i utylizacji towaru początkowo pokryć musi właściciel znaku towarowego. Koszt ten jest zwracany, gdy chiński urząd wyegzekwuje tę kwotę od firmy próbującej odprawić towar.