Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach

W Chinach podobnie jak na całym świecie znak towarowy, który wstępnie otrzymał ochronę prawną, podlega procedurze publikacji. Jest to forma publicznego informowania o zamiarze udzielenia ochrony znakowi towarowemu. Podczas trwającego trzy miesiące okresu publikacji każda zainteresowana strona ma prawo zgłosić swój sprzeciw wobec planowanej ochronie prawnej znaku. W Trademark Partner oferujemy firmom profesjonalne wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu całości zadań i formalności prawnych dotyczących wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach.

Kiedy można wnieść o sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Rejestracja własnej marki w Chinach to kilkuetapowy proces, który rozpoczyna się od przedłożenia w tamtejszym urzędzie stosownego wniosku o ochronę znaku towarowego. Wówczas, po upływie określonego czasu, urząd wydaje wstępną decyzję w sprawie rejestracji danego znaku. Jeśli po weryfikacji merytorycznej złożonego wniosku przedsiębiorca otrzyma wstępne potwierdzenie jego akceptacji, zadaniem urzędu jest opublikowanie zgłoszenia w ogólnodostępnym biuletynie urzędowym (China Trademark Gazette). W tym momencie rozpoczyna się trzymiesięczny termin na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego, liczony od dnia opublikowania tej informacji przez urząd.

Podstawą uprawniającą do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego może być rejestracja w tzw. złej wierze, czyli przez nieuprawnioną osobę trzecią, która już na etapie wnioskowania miała świadomość, że zgłasza do ochrony znak niestanowiący jej własności. Wśród przesłanek uwzględnionych w chińskim prawie, które mogą być przyczynkiem do wystosowania sprzeciwu do urzędu patentowego, wskazuje się również np. wcześniejsze prawa autorskie, prawo do powszechnie znanego znaku towarowego lub inne przesłanki. W określonych przypadkach za zasadny argument posiłkowy w postępowaniu sprzeciwowym może posłużyć ponadto podobieństwo znaków i towarów lub usług.

Jeśli nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw wobec znaku towarowego w ciągu trzech miesięcy od daty jego wstępnej publikacji lub złożony sprzeciw zostanie odrzucony, wówczas w biuletynie urzędowym zostanie opublikowana ostateczna informacja o rejestracji logo, przy czym dopiero wydanie certyfikatu rejestracji jest równoznaczne z przyznaniem praw ochronnych na dany znak towarowy w Chinach.

Co powinien zawierać dokument sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach?

W obliczu konieczności wystosowania sprzeciwu od rejestracji znaku towarowego w Chinach rzeczą, o którą należy zadbać w pierwszym kroku, jest skompletowanie wiarygodnych i zasadnych w świetle obowiązującego prawa i dobrych praktyk dowodów. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że w Chinach istnieje tylko jedna szansa na zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji danego znaku towarowego.

Jeżeli natomiast sprzeciw nie zostanie uznany przez urząd, znak ten automatycznie otrzymuje prawa ochronne, a jedynym dostępnym wówczas rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania przed właściwym Sądem IP lub postępowania o unieważnienie rejestracji znaku. Dlatego przygotowując się do wystąpienia ze sprzeciwem wobec znaku towarowego w Chinach, tak istotna okazuje się współpraca z doświadczonym i profesjonalnym pełnomocnikiem. W Trademark Partners zajmiemy się zarówno przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, jak i dalszymi formalnościami związanymi ze zgłaszaniem sprzeciwu do urzędu patentowego w Chinach.

Gdzie zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w Chinach?

Jak wspomniano, w Chinach każdy ma prawo oprotestować rejestrację danego znaku towarowego w ciągu trzymiesięcznego okresu na składanie sprzeciwu, jeśli ma ku temu zasadne przesłanki. Aby wystąpić z takim żądaniem, należy skierować stosowny wniosek do CNIPA (Chińska Narodowa Administracja Własności Intelektualnej, szeroko znana również jako Chiński Urząd Patentowy). W tym celu warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Jak długo należy czekać na rozstrzygnięcie sprzeciwu w Chińskim Urzędzie Patentowym?

Procedura związana ze sprzeciwem wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach i wydanie ostatecznej decyzji ze strony Chińskiego Urzędu Patentowego może trwać od 9 do 12 miesięcy. W skrajnym przypadku, gdy urząd udzieli stronom prawa do kilkukrotnego odniesienia się do argumentów strony przeciwnej, postępowanie może trwać nawet do 18 miesięcy. W sytuacji, gdy podjęta próba sprzeciwu zakończy się niepowodzeniem, dany znak towarowy zostanie oficjalnie zarejestrowany. Wobec tego ostatnim środkiem zaradczym będzie jedynie wszczęcie postępowania dążącego do jego unieważnienia lub wniesienie postępowania pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu IP, co wymaga podjęcia osobnych kroków prawnych.

Czy wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego w Chinach jest odpłatne?

Wniesienie sprzeciwu do urzędu patentowego w Chinach wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Na ostateczną kwotę przeprowadzenia tego postępowania składają się zarówno opłaty urzędowe, jak i koszty związane z usługami prawników i innych pełnomocników. Finalny koszt złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego uzależniony jest również od stopnia skomplikowania danej sprawy czy obszerności dokumentacji do tłumaczenia. Warto jednak mieć na uwadze, że wystąpienie z takim protestem może uchronić firmę przed większymi stratami finansowymi wynikającymi z utraty praw ochronnych do marki.

FAQ・Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego  w Chinach

Kto może zgłosić sprzeciw udzielania znakowi ochrony prawnej?

Sprzeciw wobec rejestracji znaku może wnieść każda zainteresowana strona, w tym firma zza granicy Chin. Jednak, żeby okazał się on skuteczny i nie doszło do rejestracji znaku, strona protestująca musi złożyć do urzędu ds. znaków towarowych dokumenty przekonujące, że ew. udzielenie ochrony prawnej zgłaszanemu znakowi naruszy interes prawny zgłaszającego lub istnieją inne przesłanki opisane w prawie.

 

 

Jak zgłosić sprzeciw do rejestracji? Czy mogę to zrobić samodzielnie?

Prawo do złożenia sprzeciwu do urzędu ma wyłącznie profesjonalny chiński rzecznik patentowy, z którym współpracujemy. Samodzielne działanie nie jest możliwe nie tylko z tego powodu. Kluczem do sukcesu jest bowiem przygotowanie odpowiedniej dokumentacji sprzeciwowej, która przekona urząd do racji wnoszącego protest.

Kiedy zgłasza się sprzeciw?

Sprzeciw w Chinach można składać podczas trzymiesięcznego okresu publikacji. Zaczyna się on od momentu publicznego ogłoszenia zamiaru rejestracji znaku w publicznie dostępnym biuletynie urzędu.

 

Ktoś oprotestował mój wniosek o ochronę znaku towarowego? Co mam robić?

Jeśli ktoś oprotestował twój wniosek o ochronę, masz prawo ustosunkować się do sprzeciwu. Twój pełnomocnik otrzyma kopię złożonego protestu. Wspólnie opracujemy taktykę odpowiedzi i zakres niezbędnych do przygotowania dokumentów i dowodów.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie sprzeciwu?

Rozpatrywanie sprzeciwu może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od ilości złożonych protestów, stopnia skomplikowania przypadku czy nawet ilości zapytań urzędu o stanowisko którejś ze stron.