Zmiana właściciela  znaku towarowego w Chinach

Proces zmiany właściciela znaku towarowego w Chinach polega na zmianie osoby fizycznej lub prawnej (firmy) posiadającej wyłączne prawo do dysponowania marką w danej klasie produktów. Zmiana uprawnionego do znaku towarowego to procedura, która najczęściej następuje m.in. na finalnym etapie negocjacji dotyczących transferu praw ochronnych do marki między dwiema zainteresowanymi stronami, gdy przedmiotem przejęcia jest również znak towarowy. Zmiana właściciela praw ochronnych do danego znaku może zostać ponadto przeprowadzona pomiędzy powiązanymi stronami, np. między dwiema firmami posiadającymi wspólny kapitał lub tego samego inwestora.

Kto decyduje o zmianie właściciela znaku towarowego w Chinach?

Aby dokonać zmiany właściciela znaku towarowego w Chinach, należy uprzednio sporządzić stosowny wniosek i skierować go do Chińskiego Urzędu Patentowego (inaczej: CNIPA, czyli Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej). Co istotne, na składanej aplikacji muszą być widoczne podpisy obu stron biorących udział w procedurze zmiany uprawnionego do znaku towarowego.

Ostateczna decyzja o dokonaniu wnioskowanej zmiany pozostaje w gestii chińskiego urzędu, choć zazwyczaj urząd nie odmawia przeniesienia prawa ochronnego pomiędzy wnioskującymi. Tak może się zdarzyć, gdy przynajmniej jedna ze stron transferu nie ma prawa reprezentacji w momencie aplikowania. Innymi słowy, jeśli przekazującym prawa do znaku byłaby firma, która w momencie aplikowania zostałaby już wyrejestrowana z bazy firm, urząd odmówi transferu.

Jeśli zmiana uprawnionego do znaku towarowego w Chinach zostanie zatwierdzona przez tamtejszy urząd, fakt ten musi zostać oficjalnie ogłoszony w urzędowym biuletynie. Oznacza to, że nowy właściciel praw ochronnych do danego znaku towarowego może posługiwać się nim na wyłączność dopiero po opublikowaniu tej informacji przez Chiński Urząd Patentowy i uzyskaniu certyfikatu przeniesienia.

Jak dokonać zmiany uprawnionego do znaku towarowego w Chinach?

W sytuacji, gdy rejestracja znaku towarowego w Chinach odbyła się w formie zgłoszenia bezpośrednio do Chińskiego Urzędu Patentowego, procedurę zmiany właściciela należy dopełnić, postępując w analogiczny sposób. W tym celu wymagane jest przygotowanie odpowiedniego wniosku i złożenie go do chińskiego urzędu. Nawet jeśli osoba przenosząca prawa ochronne do znaku w Chinach posiada ponadto inne podobne lub identyczne znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w tamtejszym urzędzie patentowym dla podobnych lub identycznych towarów czy usług, nie jest ona zobligowana do przeniesienia wszystkich znaków towarowych. Przeniesienie może dotyczyć tylko jednego wybranego znaku.

W Państwie Środka przeprowadzenie tej formalności możliwe jest jedynie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Chcąc skutecznie dokonać zmiany uprawnionego do znaku towarowego w Chinach, należy zatem skontaktować się z wykwalifikowanym pośrednikiem. W Trademark Partners oferujemy szybkie i profesjonalne wsparcie w tej procedurze. Dzięki stałej obecności na miejscu w Chinach i dużemu doświadczeniu w kontaktach z chińskimi urzędami jesteśmy w stanie działać natychmiastowo, zapewniając skuteczne wsparcie merytoryczne w trakcie zmiany właściciela znaku towarowego.

Prawne aspekty zmiany właściciela znaku towarowego

Planując zmianę właściciela znaku towarowego w Chinach, należy pamiętać o tym, że każda ze stron tej transakcji musi w momencie składania wniosku dysponować prawem do reprezentacji. W przypadku osób prawnych jest to równoznaczne z koniecznością posiadania aktywnego statusu – a zatem figurowania w świetle prawa jako działająca firma, która w dniu przedłożenia wniosku w urzędzie ma pełne prawo do składania oświadczenia woli.